1398/02/03 نژاد ویزلا

نژاد ویزلا

در مجارستان، ویزلا به عنوان یک سگ شکاری و کاری، مورد استفاده قرار می گیرند. باید او را دست داشته باشید. همراه و همدم خوبی برای افراد خا...

ادامه مطلب