بیشتر ...
1398/01/28 نژاد کووزا

نژاد کووزا

کووزا یک سگ گله بزرگ سفید است که از مجارستان آمده است. سگ خانواده است، که از افراد خانواده محافظت کرده ونسبت به غریبه ها بد گمان است. ک....

ادامه مطلب