1398/01/08 نژاد باکسر

نژاد باکسر

نژاد باکسر به دلیل شکل بدنی و رفتار خاصشان به عنوان محافظ و نگهبان در خانه نگه داری میشوند. بهترین نوع باکسر ها دارای اندازه متوسط، بدن...

ادامه مطلب