1397/12/23 اپنزلر سنن هاند

اپنزلر سنن هاند

نژاد اپنزلر سنن هاند نادرترین نژادهای سگ کوهستانی سوئیس باستان است. او به عنوان سگ مزرعه، نگهداری دام، کشیدن چرخ دستی و حفاظت از مزرعه در منطقه سانکت سوئیس زندگ...

ادامه مطلب